Burgerparticipatie

Het initiatief voor de ontwikkeling van het Stinspark komt vanuit wijkvereniging WVF. Voor het proces van herinrichting heeft de wijkvereniging in 2019 de stichting Stinspark, van Voorst tot Verder in het leven geroepen. De stichting is zelfstandig omdat de parkaanleg niet tot de kernactiviteit van de wijkvereniging behoort, maar de verbinding met de wijkvereniging is geborgd doordat twee van de bestuursleden van de wijkvereniging ook zitting hebben in het bestuur van de stichting.

Het bestuur van de Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder bestaat uit:

  • Hiddo Wessels, voorzitter
  • Linda Bosselaar-Modderkolk, secretaris
  • Koos Bakker, algemeen lid
  • penningmeester: vacant

De leden van het stichtingsbestuur zijn onbezoldigd. De stichting heeft geen eigen bezit of middelen, anders dan subsidies en schenkingen, en zal ontbonden worden na het voltooien van de herinrichting.

Participatie

Zoals vermeld is er een nauwe samenwerking met het bestuur van wijkvereniging WVF. De bewoners van Westenholte worden regelmatig en op verschillende manieren geïnformeerd en geraadpleegd. Met de naastgelegen basisscholen De Morgenster en Ridder Joris, en met de daar ook gevestigde buitenschoolse opvanglocaties van Domijn en Prokino is structureel overleg. Bij de uitvoering van het project wordt aan de bewoners gevraagd of zij daarin helpende handen willen bieden om de kosten van dit project zo laag mogelijk te houden.

Stuurgroep

De herontwikkeling van het Stinspark kan niet plaatsvinden zonder nauwe samenwerking met de gemeente Zwolle. In dit kader is er sprake van co-creatie. Daarnaast zijn de provincie Overijssel en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onmisbare partners. Om die reden is een stuurgroep gevormd waar vertegenwoordigers van deze organisaties en van de stichting aan deelnemen. De stuurgroep heeft als taak de voortgang van het proces te bewaken en bevordert de samenwerking tussen de verschillende partijen.

De gemeente Zwolle heeft in de samenwerking een dubbele rol. Aan de ene kan participeren zij in de stuurgroep en ondersteunen zij initiatieven die de wijk mooier en de stad beter maken. Daarnaast is de gemeente als grondeigenaar verantwoordelijk voor het Stinspark.

ANBI

Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder heeft een ANBI keurmerk. Dit betekent dat uw gift aan onze stichting onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar is en dat de stichting vrijgesteld is van erf- en schenkbelasting.

IBAN: NL 81 INGB 0009 2074 51
T.n.v. Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder
onder vermelding van: Gift aanleg Stinspark

RSIN: 8596.31.588
K.v.K: 73695866

Beleidsplan

Hier vindt u het beleidsplan van Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder.
Beleidsplan

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de jaarverslagen van Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder: